Koncept

Den overordnede konceptuelle ramme for festivalen •PORT 20:10 er praksisformer i feltet mellem samtidskunst og sociale teknologier.

Billedkunstestivalen •PORT 20:10 har fået undertitlen ”Contemporary Art and Social Technology” og beskæftiger sig med kunstens og publikums (nye) roller i et socialt mediefelt: Kunstpraksisser og deres kontekster i et udvidet digitalt felt.

•PORT 20:10 indtager aktivt de nordjyske kunstinstitutioner, udstillingssteder, byrum, havne, landskaber og transportveje. Den forholder sig undersøgende og kritisk til nutidens praksisformer og udviklingen af sociale teknologier som porte eller passager til fremtidens samfund, miljø og kultur.

Med betegnelsen ”sociale teknologier” ønsker vi at betone den kendsgerning, at nye medier ikke blot har skabt nye muligheder for interaktivitet, interaktion og kommunikation – men også danner grundlag for nye sociale netværk, som for alvor ændrer afsenders og modtagers roller, samspil og magtforhold. Det er således ikke det ’digitale’ som værktøj, der er i fokus for •PORT 20:10, men det digitale og teknologiske som præmis for det moderne menneskes socialitet – og dermed også for beskuerrollen. Festivalen vil på denne baggrund indsnævre sit gennemgående og primære fokus til, hvorledes samtidskunsten kan tilbyde, udnytte og videreudvikle publikums nye roller.

•PORT 20:10 har undersøgelsen af kunstens og publikums (nye) roller i et socialt mediefelt som den centrale ramme for såvel festivalens indhold som form. Det er tanken, at både kunstner, værk og publikum bliver ’eksponeret’ i festivalen – får en ’social’ rolle – i participatorisk forstand og ofte også i kunstnerisk forstand. Dette grundlæggende formidlingsplan vil, på et eksperimenterende og forskningsbaseret niveau, danne grundlaget for en yderligere nytænkning af, hvad en kunstbegivenhed er.

•PORT 20:10 opererer med flere forskellige snit, som er integreret i udviklingen af, hvordan man bliver eksponeret som publikum. Men festivalens konceptuelle ramme henviser også til, at både markante og etablerede professionelle kunstudøvere, internationale såvel som nationale, og up-and-coming professionelle kunstudøvere fra den professionelle og seriøse del af vækstlaget får en rolle. Endvidere vil hybride praksisformer såvel som mere anerkendte installatoriske og lyd/lys skulpturelle praksisformer, samt de plane og rumlige medier – både i traditionel og udvidet form – få en rolle.

For at sikre en så velfunderet grobund for dette opererer •PORT 20:10 med 3 overordnede snit ned i samtidskunstens felter: EXHIBITION (kunstudstillinger, eksponering), LIVE (performances, events, koncerter), IDEA (workshops, labs, talks og en konference).

1. EXHIBITION:

Udstillinger, præsentationer og eksponering på nordjyske udstillingssteder (f.eks. Kunsten, Vendsyssel Kunstmuseum, Skagens Museum, Kunsthal Nord, Nordkraft, Utzon Centeret, Platform 4 m.v.) og i offentlige rum (by, landskab, transportveje, havn m.v.). Udstillingerne vil dække over et bredt spektrum af samtidskunstens udtryksformer – lige fra den digitale, installatoriske og konceptuelle kunst til samtidskunst baseret på mere traditionelle medier. For alle udstillingerne gælder, at de udfordrer og udvider publikums rolle og involvering. Det digitale felt spiller en stor rolle i den sammenhæng – dels som værktøjer for formidling og dialog i forhold til samtidens diskurser om kunsten generelt, og dels som egentlige kreationsværktøjer for den rendyrkede digitale samtidskunst. For mange af udstillingerne gælder endvidere, at de forholder sig til en specifik location eller en specifik kontekst i Nordjylland.

2. LIVE:

Denne del af PORT:2010 udfolder sig også både indenfor institutionen og ude i det offentlige rum. Igen er der tale om et bredt spektrum af udtryksformer: F.eks. Elektronica, Data-performances, bio-events, video- og lydkunst, performance og intervention. Live-delen indskriver sig i forhold til festivalens overordnede koncept omkring at undersøge og udfordre kunstens og publikums nye roller – samt det site-specifikke.

3. IDEA:

Der afholdes en international konference i Aalborg i samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet, kunstinstitutioner og kunstnermiljøer. Afsættet er en undersøgelse af •PORT 20:10´s tematiske præmisser omkring henholdsvis publikums nye og udvidede roller – og om udvidelsen af samtidskunstens virkefelt med baggrund i nye (digitale) teknologier.

Desuden planlægges foredrag, workshops og debatter, som arrangeres i hele den nordjyske landsdel – med afsæt i såvel lokale som regionale, nationale og internationale niveauer.

Kunstnerisk ledelse vil medio oktober afholde et symposium, hvor der fastlægges detaljerede rammer og kriterier, som sikrer udmøntning af den fælles kunstneriske vision for de mangfoldige tilbud og aktiviteter, der indgår i den nordjyske billedkunstfestival.